Nákladová optimálnosť, optimalizácia návrhu budov

Nákladová optimálnosť pri návrhu budovy je významným krokom, ktorý sa nie vždy využíva. Dôležitá je najmä pre porovnanie rôznych riešení pri návrhu, pri ktorom prichádza do úvahy viacero alternatív, napríklad odpojenie od centrálneho zásobovania tepla, využitie tepelného čerpadla, alebo plynovej kotolne, využitie solárnych kolektorov, fotovoltiky alebo rôzna hrúbka tepelnej izolácie.

Na výpočet nákladovej optimálnosti minimálnych požiadaviek je platné Nariadenie EÚ 244/2012 a európske technické normy, ktoré nestanovujú nákladovú optimálnosť len na základe doby návratnosti, ale na základe globálnych nákladov za určité výpočtové obdobie (napr. 20, 30 rokov). Globálne náklady sú vhodnejšie na porovnanie viacerých možných riešení, pretože pri dobe návratnosti nie je brané do úvahy, či po návratnosti pokračujú výhody (úspory) z riešenia, alebo je potrebná znova rovnaká investícia.

Experti ENBEE s.r.o.:
- sa zúčastnili na výpočte globálnych nákladov pre stanovenie nákladovej optimálnosti minimálnych požiadaviek na EHB za SR, ktoré sa povinne zasielalo Európskej komisii.
- poskytujú tréning na výpočet nákladovej optimálnosti

expenses    

Zdroj:
Assessment of cost optimal calculations in the context of the EPBD (ENER/C3/2013-414),Final report, Ecofys 2015 by order of: European Commission

 

expenses2

Zdroj:
Guideliness to Regulation EC č. 244/2012